هنر تجلی بخش زیبایی آفریدگار است

نمونه قرارداد عکاسیاین موافقتنامه در تاریخ (بحروف) ................... فیمابین .................................................. به نشانی و شماره تماس ........................... كه از این پس كارفرما نامیده می‌شود از یك سو استدیو خانه عکس كه از این پس مجری نامیده می‌شود طبق مقررات و شرایطی كه در اسناد و مدارك این قرارداد درج شده است منعقد می‌گردد.

نام کارفرما: ........................................ نام نماينده: ........................
سمت : .................................. شماره همراه نماینده: ........................... آدرس ایمیل: ...........................
تبصره - نماینده معرفی شده از سمت کارفرما تام الاختیار می باشد و کلیه تاییدیه ها از طرف ایشان انجام می گردد.

ماده 1) موضوع قرارداد و شرح خدمات مجری
عکاسی صنعتی با مشخصات :
...................................................................................................................

توضیحات موضوع قرارداد:
...................................................................................................................

ماده 2) جدول زمانبدی پرداخت
40% از کل مبلغ در زمان عقد قرارداد بعنوان پیش پرداخت دریافت می‌گردد.
30% از مبلغ کل قرارداد پس از عکاسی و تهیه آرشیو به شرکت پرداخت میگردد.
30% باقی مانده از مبلغ کل قرارداد پس از ادیت آرشیو (روتوش) به شرکت پرداخت می گردد.

ماده 3) جدول مبلغ قرارداد

ردیف شرح خدمات عکاسی فریم | ویزیت روزانه جمع هزینه‌ها
1      
2      
3      
4      
5      
6      
7      
8      
جمع کل (تومان)  

مبلغ قرارداد: .......................................... ریال بدون مالیات بر ارزش افزوده می‌باشد.

ماده 4) مدت قرارداد
مدت این قرارداد از تاریخ دریافت اطلاعات کامل و شروع عکاسی به مدت .... روز کاری می باشد. مدت زمان تحويل نهايى آرشیو قرارداد پس از تایید توسط کارفرما حداكثر .... روز کاری می باشد. شروع زمان بندى اجراى قرارداد منوط به پرداخت پيش پرداخت از سوى كارفرما به طراح گرافيك و نيز تحويل اطلاعات و مدارك مورد نياز جهت اجراى موضوع قرارداد میباشد. در صورت طولانی تر شدن زمان بررسی و تایید کارفرما از زمان قید شده در قرارداد کارفرما موظف به تسویه کامل موضوع قرارداد میباشد.

ماده 5) مراحل اجرای موضوع قرارداد
مرحله اول پس از عقد قرارداد : پرداخت مبلغ پیش پرداخت بر اساس شرایط ذکر شده در تعرفه هزینه عکاسی و تعداد فریم مشخص می گردد .
مرحله دوم : دریافت اطلاعات اولیه، نظرات و پیشنهادات مد نظر کارفرما در خصوص عکاسی و چگونگی ادیت موضوع قرارداد.
مرحله سوم : تایید یکی از طرح های اولیه ارائه شده و یا اعمال نظر کارفرما در خصوص یکی از فریم های ارائه شده .
مرحله چهارم : اعمال تغییرات احتمالی کارفرما بر روی طرح های اولیه ارائه شده توسط عکاس و تایید نهایی آرشیو اولیه.
مرحله پنجم : پرداخت مرحله دوم مبلغ قرارداد بر اساس شرایط فوق الذکر .
مرحله ششم : تکمیل و ارائه نهایی موضوع قرارداد توسط عکاس.
مرحله هفتم : تحویل نهایی موضوع قرارداد بر روی DVD به نماینده کارفرما و دریافت رسید، پایان قرارداد.
مرحله هشتم : دریافت نسخه قرارداد کارفرما و ابطال آن.

ماده 6) تعهدات مجری
عکاس متعهد میگردد در صورت دریافت کلیه داده ها و موارد مورد نیاز در عکاسی ، موضوع قرارداد را حداکثر در مدت زمان ذکر شده در بند مدت قرارداد به کارفرما تحویل نماید.
كلیه اطلاعاتى كه توسط كارفرما به عنوان اطلاعات محرمانه در اختيار عکاس شرکت قرار میگیرد از سوی عکاس محرمانه تلقی میگردد و عکاس شرکت موظف به حفظ و نگهدارى اطلاعات داده شده بوده و حق انتقال به غير را ندارد.
عکاس متعهد می شود تا در استفاده از کلیه لوازم مورد نیاز لوکیشن عکاسی از امکانات شرکت استفاده نموده و از کارفرما درخواستی نسبت به تهیه لوازم و شرایط مورد نیاز نداشته باشد.

ماده 7) تعهدات کارفرما
کارفرما متعهد میگردد کلیه اطلاعات مورد نیاز عکاس را در اختیار طراح قراردهد. بدیهی است در صورت عدم تحویل اطلاعات صحیح مورد نیاز در عکاسی به عکاس ، عکاس هیچگونه مسئولیتی در خصوص تحویل به موقع موضوع قرارداد در مدت زمان ذکر شده نخواهد داشت.
کارفرما متعهد میگردد در صورت تشخیص عکاس نسبت به عدم شرایط مناسب عکاسی در محل کارفرما ، کلیه همکاری لازم را با عکاس در جهت نصب سیستم نورپردازی و شرایط عکاسی همکاری کامل را داشته باشد.
چنانچه کارفرما پس از عقد قرار داد ، به هر دلیلی قرارداد را در هر مرحله ای فسخ نماید، ملزم به پرداخت مبلغ کل قرارداد مندرج در بند 3 (مبلغ حق الزحمه قرارداد) به شرکت خواهد بود.
کارفرما متعهد میگردد کلیه موارد ذکر شده در بند 5 (شرایط پرداخت) را به عکاس تحویل نماید.
پرداخت کلیه کسورات قانونی مبلغ قرارداد بر عهده کارفرما میباشد و مبلغ قرارداد به صورت خالص به عکاس پرداخت میگردد و کارفرما موظف به تحویل کلیه اسناد پرداختی به عکاس می‌باشد.
کارفرما موظف است در حفاظت از کلیه لوازم و تجهیزات عکاسی که در محل کارفرما قرار دارد کوشا باشد و در صورت هرگونه خسارت وارده به لوازم و تجهیزات عکاسی متحمل پرداهت خسارت خواهد شد و شرکت هیچگونه مسئولیتی در این خصوص بر عهده نخواهد داشت.

ماده 8) فورس ماژور
درموارد فورس ماژور بروز شرایط اضطراری، مانند جنگ اعلام شده یا نشده، اعتصاب های عمومی، شیوع بیماری های واگیردار، زلزله، سیل و طغیان های غیر عادی، خشکسالی های بی سابقه و همچنین آتش سوزی های دامنه دار، طوفان و حوادث مشابه به ترتیب زیر عمل خواهد شد:
هر گاه بروز شرایط اضطراری انجام قرارداد حاضر را برای یکی از دو طرف غیر ممکن سازد، می تواند پایان قرارداد را به طرف دیگر اعلام نماید.
هر گاه بروز شرایط اضطراری گذرا باشد و ادامه قرارداد به طور موقت امکان پذیر نباشد، مطابق ماده تعلیق، عمل میشود.

ماده 9) فسخ قرارداد
قرار داد از نوع لازم تلقی شده و تنها در مورد زیر قابل فسخ می باشد.
1- قصور مجری در تحویل به هنگام کار. که در این صورت قرارداد می تواند از سوی کارفرما فسخ شود به شرط آن که کلیه هزینه کار انجام شده از سوی کارفرما با کسر خسارات احتمالی به مجری پرداخت شود و در مقابل مجری نیز موظف به تحویل کلیه اطلاعات و کارهای انجام شده به کارفرما می باشد.
2- توافق طرفین قرارداد.
تبصره - فسخ قرار با اخطار کتبی یک هفته ای از سوی طرفین ممکن خواهد بود.


ماده 10) تمدید قرارداد
تمدید این قرارداد مجاز می باشد.

ماده 11) حل اختلاف
در صورت بروز اختلاف فی ما بین طرفین قرارداد، در صورتی که توافقی در مذاکرات حاصل نشد، شورای عالی انفورماتیک به عنوان مرجع رفع اختلاف مقرر گردیده است.
تبصره 1- در صورتی که از لحاظ حقوقی شورای عالی انفورماتیک صلاحیت رسیدگی به مورد موجب اختلاف را نداشته باشد، مورد از طریق مراجع ذی صلاح قضایی پیگیری می‌گردد.


این قرار داد در تاریخ (بحروف) ............................... در 11 ماده در دو نسخه  که هر یک به تنهایی اعتبار یکسان دارند تنظیم و به امضای ................................... به سمت مجری و ................................ به سمت كار فرما رسید.


انواع قرارداد عکاسی صنعتی

به طور کلی در عکاسی صنعتی دو نوع قرارداد وجود دارد که عبارتند از: "قرارداد پروژه‌ای و قرارداد استخدامی" لازم است بدانید: قراردادهایی که میان طرفین جهت انجام فعالیت‌های عکاسی تبلیغاتی منعقد می‌شوند، نسبت به نیاز، شرایط و نوع فعالیت قابل تغییر هستند. از همین رو پیشنهاد می‌شود در هنگام تنظیم قرارداد عکاسی صنعتی، حتماً از یک مشاور حقوقی کمک بگیرید.

تفاوت قرارداد پروژه‌ای و استخدامی در عکاسی تبلیغاتی

اگر قصد دارید با عکاسی، قرارداد استخدامی داشته باشید؛ لازم است بدانید: در این شرایط عکاس به عنوان کارمند شما محسوب می‌شود و طبق قانون کار کارفرما موظف است، کارمندان خود را بیمه کند. (توجه داشته باشید که این قانون، در قرارداد آزمایشی نیز صدق می‌کند و طبق آن کارفرما بعد از یک روز کاری موظف است کارمند خود را بیمه کند). از طرف دیگر در این نوع قرارداد، عکاس موظف می‌باشد، تحت ساعت کاری مشخصی در مجموعه کارفرما حضور پیدا کند؛ بنابراین پیشنهاد می‌شود قبل از استخدام عکاس، جنبه‌های مختلف آن را در نظر بگیرید و حتما چند نمونه قرارداد عکاسی تبلیغاتی را بررسی کنید.

بطور کلی استخدام عکاس به کسب و کارهایی پیشنهاد می‌شود، که در آن نیاز به ثبت تصاویر ضروری و حیاتی است؛ در غیر این صورت بهتر است، برای همکاری با عکاس از قرارداد پروژه‌ای استفاده کنید.

در قرارداد پروژه ای، کارفرما ملزم به پرداخت بیمه عکاس نمی.باشد؛ البته باید توجه داشته باشید که این قرارداد از زیرشاخه‌های قرارداد پیمانکاری محسوب می‌شود و قرارداد پیمانکاری، در دو نوع تک نفره و گروهی وجود دارد؛ در نوع گروهی شخص پیمانکار افرادی را تحت سرپرستی دارد و موظف است طبق ماده ۳۸ قانون تامین اجتماعی ۵ درصد از مبلغ قرارداد را به بیمه افراد اختصاص دهد.

قانون حفظ مالکیت معنوی

اگر نمونه قرارداد عکاسی تبلیغاتی را مشاهده کرده باشید، بخشی از آن مربوط به حفظ مالکیت معنوی می‌باشد؛ در این رابطه باید بدانید تمامی تصاویری که عکاس در طول پروژه ثبت می‌کند باید توسط او حفظ شوند؛ در مقابل کارفرما موظف است تصاویر را با نام عکاس منتشر کند، به عنوان مثال اگر عکاس لوگویی در گوشه تصاویر قرار داده باشد کارفرما حق حذف آن را ندارد، علاوه بر آن در نمونه قرارداد عکاسی مدلینگ کارفرما موظف است حتماً نام مدل را در توضیحات تصویر ذکر کند.

همچنین اگر در طول پروژه، عکاس در طرح‌ها و استراتژی‌های تیم کارفرما حضور داشته باشد؛ امکان استفاده و بهره برداری از آنها را ندارد. در واقع می‌توان گفت: عکاس و کارفرما در زمان عقد قرارداد باید بر سر چنین موضوعاتی به توافق برسند.

تعهدات کارفرما و عکاس در قرارداد عکاسی صنعتی

زمانی که میان کارفرما و عکاس قراردادی منعقد می‌شود، طرفین نسبت به یکدیگر موظف به انجام تعهداتی هستند که طبق مفاد قرارداد می‌بایست تا زمان اتمام پروژه به آن عمل کنند؛ به عنوان مثال کارفرما موظف می‌باشد، مکان عکاسی را به صورت کاملا منظم در اختیار عکاس قرار دهد.

در مقابل عکاس یا همان پیمانکار متحد می‌شود طبق شرایط منعقد شده در زمان معینی در کارگاه یا همان مجموعه کارفرما حضور پیدا کند؛ علاوه بر آن پیمانکار موظف است جهت کار بر روی پروژه از افراد با تجربه و حرفه ای استفاده کند.

ضمنا توجه داشته باشید اگر به هر دلیلی پیمانکار نیاز به زمان بیشتری برای اتمام پروژه داشته باشد می‌بایست ۱۰ تا ۱۵ روز قبل از پایان مهلت قرارداد به کارفرما اطلاعات دهد؛ در این میان کارفرما می‌تواند درخواست عکاس را رد یا مهلت دیگری به آن بدهد.

قرارداد عکاسی صنعتی دارای چند ماده می باشد ؟
به طور معمول قرارداد های مربوط به عکسای صنعتی حداقل دارای 10 الی 15 ماده می باشد که در آن موارد مختلف همچون میزان تعهد هر دو طرف مشخص میگردد.
مهم ترین تعهد کارفرما و عکاس به هم چیست ؟
زمانی که میان کارفرما و عکاس قراردادی منعقد می‌شود، طرفین نسبت به یکدیگر موظف به انجام تعهداتی هستند که طبق مفاد قرارداد می‌بایست تا زمان اتمام پروژه به آن عمل کنند؛ به عنوان مثال کارفرما موظف می‌باشد، مکان عکاسی را به صورت کاملا منظم در اختیار عکاس قرار دهد. در مقابل عکاس یا همان پیمانکار متحد می‌شود طبق شرایط منعقد شده در زمان معینی در کارگاه یا همان مجموعه کارفرما حضور پیدا کند؛ علاوه بر آن پیمانکار موظف است جهت کار بر روی پروژه از افراد با تجربه و حرفه ای استفاده کند.
قانون حفظ مالکیت معنوی در قرارداد عکاسی به چه معنا می باشد ؟
این قانون به این معنا می باشد که تمامی تصاویری که عکاس در طول پروژه ثبت می‌کند باید توسط او حفظ شوند؛ در مقابل کارفرما موظف است تصاویر را با نام عکاس منتشر کند.