هنر تجلی بخش زیبایی آفریدگار است

نمونه قرارداد طراحی و اجرای وب‌ سایتاین موافقتنامه در تاریخ (بحروف) ................... فیمابین .................................................. به نشانی و شماره تماس ........................... كه از این پس كارفرما نامیده می‌شود از یك سو استدیو خانه عکس كه از این پس مجری نامیده می‌شود طبق مقررات و شرایطی كه در اسناد و مدارك این قرارداد درج شده است منعقد می‌گردد.

نام کارفرما: ........................................ نام نماينده: ........................
سمت : .................................. شماره همراه نماینده: ........................... آدرس ایمیل: ...........................
تبصره - نماینده معرفی شده از سمت کارفرما تام الاختیار می باشد و کلیه تاییدیه ها از طرف ایشان انجام می گردد.

ماده 1) موضوع قرارداد و شرح خدمات مجری
طراحی ساختار کلی و اجرای وب‌سایت داینامیک طبق برگه سفارش.

ماده 2) جدول زمانبدی پرداخت
30% از کل مبلغ در زمان عقد قرارداد بعنوان پیش پرداخت دریافت می‌گردد.
40% بعد از تایید نهایی طراحی قالب کلی سایت
30% در زمان تحویل نهایی پروژه

ماده 3) مبلغ قرار داد - جدول هزینه‌ها

ردیف شرح خدمات ثبت دامین و هاستینگ تعداد | ظرفیت جمع هزینه‌ها
1      
2      
3      
4      
5      
جمع کل (تومان)  

ردیف شرح خدمات طراحی و اجرای وبسایت تیراژ جمع هزینه‌ها
1      
2      
3      
4      
5      
جمع کل (تومان)  


تبصره 1- ایجاد بستر مناسب برای پشتیبانی سایت تماما به عهده کارفرما میباشد (دیتا اینتری).
تبصره 2- تمامی اطلاعات سایت  توسط کارفرما تهیه میگردد.

ماده 4) مدت قرارداد
مدت این قرارداد جهت ارائه طرح اولیه پس از دریافت اطلاعات کامل به مدت ..... روز کاری می باشد.
زمان بررسى و اظهارنظر و تاييد نمونه اوليه توسط كارفرما حداكثر به مدت ..... روز کاری می باشد.
مدت زمان تحويل نهايى موضوع طراحی قرارداد پس از تایید توسط کارفرما حداكثر ..... روز کاری می باشد.
شروع زمان بندى اجراى قرارداد منوط به پرداخت پيش پرداخت از سوى كارفرما به طراح گرافيك و نيز تحويل اطلاعات و مدارك مورد نياز جهت اجراى موضوع قرارداد میباشد.
در صورت طولانی تر شدن زمان بررسی و تایید کارفرما، به منزله عدم تایید طرح های ارائه شده تلقی شده و مبلغ پیش قرارداد به عنوان حق الزحمه طراح در نظر گرفته میشود.

ماده 5) مراحل اجرای موضوع قرارداد
مرحله اول پس از عقد قرارداد : پرداخت مبلغ پیش پرداخت بر اساس شرایط ذکر شده در بند شرایط پرداخت.
مرحله دوم : دریافت اطلاعات اولیه، نظرات و پیشنهادات مد نظر کارفرما در خصوص طراحی موضوع قرارداد.
مرحله سوم : طراحی اولیه موضوع طراحی قرارداد توسط طراح و ارائه به کارفرما.
مرحله چهارم : تایید یکی از طرح های اولیه ارائه شده و یا اعمال نظر کارفرما در خصوص یکی از طرح های ارائه شده .
مرحله پنجم : اعمال تغییرات احتمالی کارفرما بر روی طرح های اولیه ارائه شده توسط طراح و تایید نهایی طراحی اولیه.
مرحله ششم : پرداخت مرحله دوم مبلغ قرارداد بر اساس شرایط مندرج در بند شرایط پرداخت به طراح.
مرحله هفتم : تحویل کلیه اطلاعات تکمیلی (از قبیل متون، تصاویر، لوگو و ...) مورد نیاز طراحی توسط کارفرما.
مرحله هشتم : تکمیل و ارائه نهایی موضوع قرارداد توسط طراح.
مرحله نهم : اعمال نظر و تغییرات نهایی کارفرما در نحوه جایگذاری اطلاعات (حداکثر تا یک مرحله) و سپس تایید نهایی موضوع قرارداد توسط کارفرما .
مرحله دهم : پرداخت مرحله سوم مبلغ قرارداد بر اساس شرایط مندرج در بند شرایط پرداخت به طراح.
مرحله یازدهم : تحویل نهایی موضوع قرارداد بر روی هاست و دامنه کارفرما، ارائه نام کاربری و رمز عبور کنترل پنل وب سایت به نماینده کارفرما و پایان قرارداد.
مرحله دوازدهم : دریافت نسخه قرارداد کارفرما و ابطال آن.

ماده 6) تعهدات مجری
مجری متعهد میگردد در صورت دریافت کلیه داده ها و موارد مورد نیاز در طراحی ، موضوع قرارداد را حداکثر در مدت زمان ذکر شده در بند مدت قرارداد به کارفرما تحویل نماید.
مجری متعهد میگردد حداکثر تا 3 اتود طراحی از صفحه اصلی را به نوبت یا همزمان به کارفرما تحویل نماید. در صورت عدم تایيد هيچيک از طرح ها، مبلغ پیش پرداخت که معادل 30% از مبلغ کل قرارداد است را به عنوان حق الزحمه مجری در نظر گرفته و قرارداد فسخ خواهد شد. بدیهی است در صورت عدم تایید هیچیک از طرح ها، هیچ گونه فایل یا عکس از طراحی های انجام شده در اختیار کارفرما قرار نخواهد گرفت و کارفرما حق هیچگونه استفاده از ایده ها و طرحهای ارائه شده توسط مجری را ندارد.
كلیه اطلاعاتى كه توسط كارفرما به عنوان اطلاعات محرمانه در اختيار مجری گرافيك قرار میگیرد از سوی مجری محرمانه تلقی میگردد و مجری گرافيك موظف به حفظ و نگهدارى اطلاعات داده شده بوده و حق انتقال به غير را ندارد.
مجری متعهد میگردد کلیه آموزش های لازم در خصوص بخش کنترلی سایت را طی یک جلسه یک ساعته به نماینده کارفرما ارائه نماید.
مجری متعهد میگردد نام کاربری ، رمز عبور و آموزش کارکرد بخش کنترلی سایت را پس از تسویه کامل مبلغ قرارداد تنها در اختیار نماینده کارفرما قراردهد.
نحوه اجرا و برنامه نویسی وب سایت به صلاحدید مجری میباشد و مجری در نهایت باید خروجی صحیح و بدون هیچگونه ایرادی را دریافت نماید.
مجری متعهد میگردد، در صورت دریافت درخواست کتبی یا شفاهی کارفرما مبنی بر افزایش تعداد صفحات وب سایت و یا افزودن امکاناتی که در حین عقد قرارداد در نظر گرفته نشده و در بند موضوع قرارداد ذکر نگردیده، دستورات کارفرما را در صورت صلاحدید اجرا نموده و صورت حساب مجزا در این خصوص به کارفرما ارائه نماید. بدیهی است با توجه به وجود سیستم برآورد آنلاین هزینه طراحی سایت، کارفرما از هزینه هر یک از درخواست های خود مطلع محسوب میگردد و ملزم به پرداخت صورت حساب الحاقی می باشد.

ماده 7) تعهدات کارفرما
کارفرما متعهد میگردد کلیه اطلاعات مورد نیاز طراحی را در اختیار طراح قراردهد. بدیهی است در صورت عدم تحویل اطلاعات و تصاویر صحیح مورد نیاز در طراحی به طراح، استدیو هیچگونه مسئولیتی در خصوص تحویل به موقع موضوع قرارداد در مدت زمان ذکر شده در بند 4 بر عهده نخواهد داشت.
طراح گرافيك حق دارد طراحى و اجراى اثر خود را در محل مناسب به طريقى كه به اصل طرح آسيب وارد نگردد امضاء نمايد. به كاربردن سایت، تلفن و يا ساير اطلاعات توسط طراح گرافيك در كنار امضاء نياز به تاييد كارفرما در متن قرارداد را نخواهد داشت.
چنانچه چند نمونه اولیه طراحى توسط طراح گرافيك جهت بررسى به كارفرما ارائه گردد، كارفرما پس از انتخاب نمونه اولي مناسب، ملزم به بازگرداندن تمام نمونه هاى ديگر به طراح گرافيك بوده و هیچگونه حق مالكيتى نسبت به ساير نمونه ها نخواهد داشت.
چنانچه بعد از تاييد نمونه اوليه كه به تایید طرفين قرارداد رسيده است و در حال اجرا میباشد،كارفرما انجام تغييراتى را در نمونه اوليه درخواست نمايد، ملزم به پرداخت هزينه اى مرتبط بر انجام تغييرات كه توسط طراح گرافيك اعلام میگردد میباشد.
چنانچه کارفرما پس از تایید اولیه طرح ، قرارداد را در هر مرحله ای فسخ نماید، ملزم به پرداخت مبلغ کل قرارداد مندرج در بند مبلغ حق الزحمه قرارداد به طراح خواهد بود.
حداکثر فرصت اعلام نظر نماينده کارفرما در خصوص تایید طرح های ارائه شده در مراحل نهم مندرج در بند مراحل اجرای موضوع قرارداد، چهار روز کاری می باشد. بديهی است عدم اعلام نظر کتبی در مهلت اشاره شده به معنی تاييد آن مرحله خواهد بود. ضمنا حداکثر میزان اعمال تغییرات در مراحل چهارم، پنجم و نهم مندرج در بند مراحل اجرای موضوع قرارداد 15% بوده و پس از مرحله نهم مندرج در بند مراحل اجرای موضوع قرارداد، در صورت درخواست از طراح برای اعمال تغییرات، صورتحساب جداگانه صادر خواهد شد.
کارفرما متعهد میگردد کلیه موارد ذکر شده در بند شرایط پرداخت را به طراح تحویل نماید.
پرداخت کلیه کسورات قانونی مبلغ قرارداد بر عهده کارفرما میباشد و مبلغ قرارداد به صورت خالص به طراح پرداخت میگردد و کارفرما موظف به تحویل کلیه اسناد پرداختی به طراح می باشد.
کارفرما موظف است در حفاظت از کلیه اطلاعات امنیتی وب سایت که در اختیار نماینده آن شرکت قرار میگیرد کوشا باشد. در صورتی که نام کاربری و رمز عبور وب سایت در اختیار افراد غیر قرارگیرد ( به هر نحوی – مانند نرم افزار های Keylogger عدم رعایت نکات امنیتی و ...) طراح مسئولیتی در این خصوص بر عهده نخواهد داشت.

ماده 8) معیار پذیرش
عدم وجود مغایرت عملكرد سایت با اطلاعات داده شده می باشد.

ماده 9) فسخ قرارداد
قرار داد از نوع لازم تلقی شده و تنها در مورد زیر قابل فسخ می باشد.
1- قصور در پرداخت به موقع توسط كارفرما كه به موجب آن، قرار داد می تواند از سوی مجری فسخ و كارفرما موظف به پرداخت تمام مبلغ كار انجام شده توسط كار گزار به اضافه خسارات احتمالی حاصله به مجری می باشد.
2- قصور مجری در تحویل به هنگام کار. که در این صورت قرارداد می تواند از سوی کارفرما فسخ شود به شرط آن که کلیه هزینه کار انجام شده از سوی کارفرما با کسر خسارات احتمالی به مجری پرداخت شود و در مقابل مجری نیز موظف به تحویل کلیه اطلاعات و کارهای انجام شده به کارفرما می باشد.
3- توافق طرفین قرار داد.
تبصره - فسخ قرار با اخطار کتبی یک هفته ای از سوی طرفین ممکن خواهد بود.

ماده 10) تمدید قرارداد
تمدید این قرارداد مجاز می باشد.

ماده 11) فورس ماژور
در صورت بروز هرگونه اشکال به علت وجود فورس ماژور طبق تعاریف سازمان برنامه و بودجه (از قبیل سیل، زلزله، جنگ، اعتصاب و غیره) هیچ گونه مسئولیتی متوجه مجری نخواهد بود.

ماده 12) حل اختلاف
در صورت بروز اختلاف فی ما بین طرفین قرارداد، در صورتی که توافقی در مذاکرات حاصل نشد، شورای عالی انفورماتیک به عنوان مرجع رفع اختلاف مقرر گردیده است.
تبصره - در صورتی که از لحاظ حقوقی شورای عالی انفورماتیک صلاحیت رسیدگی به مورد موجب اختلاف را نداشته باشد، مورد از طریق مراجع ذی صلاح قضایی پیگیری می‌گردد.

ماده 13) مسائل پیش بینی نشده
در صورت بروز مسائل پیش بینی نشده در قرارداد، در صورتی که توافقی در مذاکرات حاصل نشد، شورای عالی انفورماتیک به عنوان مرجع رفع اختلاف مقرر گردیده است.
تبصره - در صورتی که از لحاظ حقوقی شورای عالی انفورماتیک صلاحیت رسیدگی به مورد موجب اختلاف را نداشته باشد، مورد از طریق مراجع ذی صلاح قضایی پیگیری می‌گردد.

این قرار داد در تاریخ (بحروف) ............................... در 13 ماده در دو نسخه  که هر یک به تنهایی اعتبار یکسان دارند تنظیم و به امضای ................................... به سمت مجری و ................................ به سمت كار فرما رسید.


طراحی سایت، متداول ترین گزینه هوشمندانه برای حضور در زمینه برندینگ و رقابت در کسب و کارهای اینترنتی است؛ روشی مستند و ثابت شده که در صورت مدیریت درست و حرفه ای، تاثیر بسزایی در فروش، برندینگ و جذب اعتماد مشتری دارد.

چنانچه قصد داشته باشید، فروشگاه اینترنتی راه اندازی کنید، می‌بایست از افراد متخصص در این زمینه کمک بگیرید؛ طراح شما می‌تواند یک فرد باتجربه فریلنسر یا یک آژانس دیجیتال مارکتینگ باشد. موضوعی که در این میان باید به آن توجه داشته باشید، تنظیم مفاد قرارداد است.

تنظیم مفاد قرارداد تضمینی به عنوان حسن انجام کار از سوی پیمانکار و پرداخت به موقع هزینه محاسبه شده، از سوی کارفرما است؛ ضمن اینکه باید توجه داشته باشید که تمامی خواسته‌های خود را در زمان عقد قرارداد ذکر کنید، توجه به چنین مسائلی و در دست داشتن یک کپی از نمونه قرارداد طراحی سایت به میزان قابل توجهی در جلوگیری از مشکلات احتمالی تاثیر گذار است

توجه به مسائل حیاتی در زمان عقد قرارداد طراحی سایت

قبل از توجه به هر مسئله‌ای پیش از عقد قرارداد، نسبت به شرکت و فرد طرف حساب خود اطمینان حاصل کنید؛ طرف حساب شما می‌تواند شخصی حقوقی یا حقیقی باشد که البته هریک مزایا و معایب مختص به خود را دارند! از همین رو برای جلوگیری از هر احتمالی توجه به مفاد قرارداد را همواره در اولویت کارهای خود قرار دهید. توجه داشته باشید، کارفرما و پیمانکار نسبت به یکدیگر روابط دو طرفه ای را دارند، کارفرما در زمان عقد قرارداد طراحی سایت می‌بایست انتظار خود را عینا مشخص کرده و نسبت به پرداخت متعهد باشد؛ در مقابل تیم پیمانکاری متعهد می‌شود، پروژه را بر اساس موارد ذکر شده و سلیقه کارفرما منطبق بر تجربه و دانش روز طراحی کند.

سه نکته اساسی در جهت انعقاد قرارداد طراحی سایت

زمان تحویل و شرایط فسخ قرارداد: توجه داشته باشید بازه زمانی طراحی سایت از سوی پیمانکار، حتما باید مشخص شود (پیشنهاد می‌شود قبل از هر اقدامی در این زمینه تحقیق کنید، میزان زمان مورد نیاز برای طراحی وبسایت نسبت به نوع کار متغیر است). علاوه بر آن مواردی را که طبق آن ممکن است قرارداد فسخ شود، می‌بایست از سوی طرفین توافق و حتما در قرارداد ذکر شود.

مالکیت محرمانه و اطلاعات محرمانه: تمامی موارد و تعهدات را حتما در زمان عقد قرارداد مرور کنید، اگر برایتان مهم است که پروژه روندی کاملا محرمانه داشته باشد حتما در قرارداد ذکر و برای آن جریمه ای در نظر بگیرید. مورد دیگری که در بحث اطلاعات حائز اهمیت است، دسترسی به منبع سورس‌های سایت است؛ توجه داشته باشید که بسیاری از شرکت‌ها اطلاعات مربوط به C-PANEL را در اختیار مشتریان خود قرار نمی‌دهند و این موضوع به معنی وابستگی همیشگی شما به شخص توسعه دهنده است.

توسعه و بهینه سازی: توسعه و بهینه سازی قطعا مهم‌ترین نیاز کارفرما است که بسیاری از صاحبین کسب و کار به دلیل عدم داشتن اطلاعات کافی، اعتنایی نسبت به آن ندارند! اما باید بدانید سئو یا همان بهینه سازی سایت عاملی است که سبب دیده شدن و در نهایت افزایش فروش کسب و کار شما می‌شود؛ در این میان توجه داشته باشید پشتیبانی ارائه شده از سوی شرکت توسعه دهنده مسائل سئو را پوشش نمی‌دهد و تنها مربوط به عیب و ایرادهای احتمالی سایت است؛ از همین رو اگر کارفرما قول پشتیبانی سئو را به شما داده است، می‌بایست حتما آن را در قرارداد ذکر کند.

بعد از رعایت تمامی نکات ذکر شده، کمک گرفتن از یک مشاور حقوقی را فراموش نکنید؛ یک شخص باتجربه در این زمینه می‌تواند تضمین کند که قرارداد اصولی و در صورت وجود هر مشکلی قابل پیگیری از مراجع قضایی است؛ در آخر پیشنهاد می‌شود پس از انعقاد قرارداد، نسخه قرارداد طراحی سایت doc یا PDF را از پیمانکار تحویل بگیرید؛ در دست داشتن یک نسخه از کپی قرارداد می‌تواند تضمینی بر تعهد پیمانکار باشد.


نحوه پرداخت و زمان اجرا پروژه در قرارداد طراحی وب سایت چگونه مشخص می شود؟
می توان به جرات گفت مهم ترین نکته برای هر دو طرف قرارداد نحوه پرداخت و مبلغ قرارداد می باشد که باعث افزایش رضایت هر دو سمت می شود البته زمان قراداد نیز جهت انجام طول پروژه از اهمیت بالایی برخوردار است که هر دوی انها با توافق دو طرف در مکان کارفرما یا مجری مشخص می شود و پس از آن هر دو سمت به هم متعهد می شوند.
در زمان عقد قرارداد طراحی سایت باید به چه نکاتی توجه کرد؟
زمان تحویل و شرایط فسخ قرارداد ،مالکیت محرمانه و اطلاعات محرمانه ،توسعه و بهینه سازی از مهم ترین نکات در زمان عقد قرارداد می باشد که باید هر دو طرف به آن توجه کنند.
قرارداد طراحی وب سایت دارای چند بند می باشد؟
به طور معمول قراردادهای طراحی وبسایت بین 8 الی 15 بند نهایی می شود که موارد آن بسته به نوع توافق دو طرف متغییر می باشد.