هنر تجلی بخش زیبایی آفریدگار است

نمونه قرارداد تولید محتوای شبکه‌های اجتماعیاین موافقتنامه در تاریخ (بحروف) ................... فیمابین .................................................. به نشانی و شماره تماس ........................... كه از این پس كارفرما نامیده می‌شود از یك سو استدیو خانه عکس و طرح كه از این پس مجری نامیده می‌شود طبق مقررات و شرایطی كه در اسناد و مدارك این قرارداد درج شده است منعقد می‌گردد.

نام کارفرما: ........................................ نام نماينده: ........................
سمت : .................................. شماره همراه نماینده: ........................... آدرس ایمیل: ...........................
تبصره - نماینده معرفی شده از سمت کارفرما تام الاختیار می باشد و کلیه تاییدیه ها از طرف ایشان انجام می گردد.

ماده ۱) موضوع قرارداد و شرح خدمات مجری
تولید … عدد محتوای شبکه های اجتماعی به صورت … با تعداد … اتود در ابعاد …

ماده 2) جدول زمانبدی پرداخت
پرداخت قرارداد در زمان ثبت سفارش به صورت آنلاین خواهد بود.
ماده 3) مبلغ قرارداد
مبلغ قرارداد: .......................................... ریال بدون مالیات بر ارزش افزوده می‌باشد.

ماده ۴) مدت قرارداد
مدت این قرار داد … روز کاری پس از امضا، ارسال کلیه موارد مورد نیاز (فرم اطلاعات مورد نیاز)، و وصول مبلغ قرارداد می باشد.
شروع زمان بندى اجراى قرارداد منوط به پرداخت از سوى كارفرما به مجری و نيز تحويل اطلاعات و مدارك مورد نياز جهت اجراى موضوع قرارداد می باشد.
مدت زمان اعلام شده در قرار داد تنها در صورتی قابل اجرا می باشد که کلیه مواردی که بر عهده کارفرما می باشد، در زمان تعیین شده ارسال شده باشند. تاخیر در ارسال موارد به جهت ایجاد اخلال در برنامه های کاری ، می تواند منجر به طولانی تر شدن زمان قرار داد باشد که مسئولیت آن بر عهده کارفرما است.

ماده ۵) مراحل اجرای موضوع قرارداد
مرحله اول پس از عقد قرارداد: ارسال اطلاعات مورد نیاز
مرحله دوم: وصول مبلغ قرارداد
مرحله سوم: طراحی اتود (اتود های) اولیه
مرحله چهارم: اعمال تغییرات مورد نیاز مشتری بر روی اتود انتخاب شده
مرحله پنجم: ارسال فایل نهایی برای مشتری

ماده ۶) تعهدات مجری
مجری متعهد می گردد در صورت دریافت کلیه داده ها و موارد مورد نیاز در طراحی، موضوع قرارداد را حداکثر در مدت زمان ذکر شده در بند مدت قرارداد به کارفرما تحویل نماید.
مجری متعهد میگردد حداکثر تا …. اتود طراحی را به نوبت یا همزمان به کارفرما تحویل نماید. در صورت عدم تایيد هيچ يک از طرح ها، در صورت تمایل کارفرما مجری متعهد می شود اتود طراحی جدیدی را با کارفرما ظرف مدت … روز کاری تحویل نماید، این موضوع … درصد بابت حق الزحمه طراحی اتود جدید، به مبلغ قرار داد اضافه می کند که همزمان با درخواست اتود جدید از سوی کارفرما این مبلغ پرداخت می شود؛ و این موضوع حداکثر یک بار قابل تکرار بوده و در صورت عدم تایید کارفرما، قرارداد فسخ خواهد شد. بدیهی است مبالغ پرداخت شده هزینه طراحی اتود ها بوده و هیچ وجهی به مشتری باز گردانده نخواهد شد.
كلیه اطلاعاتى كه توسط كارفرما به عنوان اطلاعات محرمانه در اختيار مجری قرار میگیرد از سوی مجری محرمانه تلقی می گردد و مجری موظف به حفظ و نگهدارى اطلاعات داده شده بوده و حق انتقال به غير را ندارد.
مجری متعهد می گردد کلیه موارد اعلام شده از سوی کارفرما را در تولید محتوای شبکه های اجتماعی رعایت نماید.
مجری متعهد می گردد فایل نهایی را با ابعاد تعیین شده در زمان سفارش به کارفرما تحویل دهد.
در صورت آنکه در موضوع قرار داد اعلام شده باشد فایل لایه باز طراحی مورد نیاز مشتری می باشد، مجری موظف به ارسال فایل لایه باز در زمان تحویل فایل نهایی می باشد.

مجری متعهد می گردد در زمان تحویل کارفرما، کلیه موارد مندرج در قرار داد را برای کارفرما از طریق پست الکترونیک ارسال نماید.

ماده ۷) تعهدات کارفرما
کارفرما متعهد می گردد کلیه اطلاعات مورد نیاز طراحی را پیش از واریز هزینه در اختیار مجری قراردهد.
مجری حق دارد طراحى و اجراى اثر خود را به عنوان نمونه کار برای دیگران به نمایش بگذارد.
چنان چه کارفرما به هر دلیلی قرارداد را در هر مرحله ای فسخ نماید، ملزم به پرداخت مبلغ کل قرارداد مندرج (مبلغ حق الزحمه قرارداد) به مجری خواهد بود.
حداکثر فرصت اعلام نظر نماينده کارفرما در خصوص تایید اتود های ارائه شده در مراحل سوم (مراحل اجرای موضوع قرارداد)، … روز کاری می باشد. بديهی است عدم اعلام نظر کتبی در مهلت اشاره شده به معنی تاييد آن مرحله خواهد بود. ضمنا حداکثر میزان اعمال تغییرات … درصد بوده و پس از آن در صورت درخواست از مجری برای اعمال تغییرات، صورتحساب جداگانه صادر خواهد شد.
پیش از تسویه کامل مبلغ قرارداد هیچ گونه فایل یا تصویری از طراحی نهایی قابل استفاده در اختیار کارفرما قرار نخواهد گرفت.
پرداخت کلیه کسورات قانونی مبلغ قرارداد بر عهده کارفرما می باشد و مبلغ قرارداد به صورت خالص به مجری پرداخت می گردد و کارفرما موظف به تحویل کلیه اسناد پرداختی به مجری می‌باشد.
کارفرما موظف است پیش از واریز مبلغ قرارداد، کلیه اطلاعات لازم به مجری را به صورت کامل تحویل دهد.
در تمامی مراحل (سفارش، بررسی و اعلام نظر بر روی اتود ها و یا درخواست طراحی اتود جدید) کارفرما موظف است موارد مورد نیاز را به صورت شفاف و مشخص به مجری انتقال دهد. مواردی همچون زیبا، شیک، بهتر و موارد مشابه از سوی کارفرما اعلام نخواهد شد، چرا که این صفات گویای لازم جهت طراحی را نداشته و بر اساس سلیقه افراد متفاوت می باشد.
ارسال کد رنگ های مورد نیاز جهت استفاده در طراحی بر عهده کارفرما می باشد.
کارفرما موظف به انتخاب تنها یک اتود بوده و حداکثر ۲۵ درصد درخواست تغییر در طرح آن اتود را خواهد داشت. امکان انتخاب بیش از یک اتود وجود ندارد. در صورت درخواست تغییرات بیش از ۲۵ درصد طرح کارفرما موظف به پرداخت هزینه ای معادل طراحی اتود جدید (۳۰ درصد مبلغ کل قرار داد) می باشد.

ماده ۸) فورس ماژور
درموارد فورس ماژور بروز شرایط اضطراری، مانند جنگ اعلام شده یا نشده، اعتصاب های عمومی، شیوع بیماری های واگیردار، زلزله، سیل و طغیان های غیر عادی، خشکسالی های بی سابقه و همچنین آتش سوزی های دامنه دار، طوفان و حوادث مشابه به ترتیب زیر عمل خواهد شد:
هر گاه بروز شرایط اضطراری انجام قرارداد حاضر را برای یکی از دو طرف غیر ممکن سازد، می تواند پایان قرارداد را به طرف دیگر اعلام نماید. در این شرایط بر اساس مرحله پیشرفت کار، کارفرما موظف به پرداخت هزینه تا آن مرحله به مجری می باشد. در صورت آنکه عدم امکان در شرایط فورس ماژور از سوی مجری اعلام شده باشد، مجری موظف به بازگرداندن کلیه مبلغ پرداخت شده از سوی کارفرما است.

ماده ۹) فسخ قرارداد
قرارداد از نوع لازم تلقی شده و تنها در مورد زیر قابل فسخ می باشد.
فسخ قرارداد تنها در صورت بروز موارد اعلام شده در ماده فورس ماژور امکان پذیر می باشد.
کارفرما در صورت فسخ قرارداد، موظف به پرداخت مبلغ کامل قرار داد می باشد.

ماده ۱۰) تمدید قرارداد
تمدید این قرارداد مجاز می باشد.
ماده ۱۱) قوانین و مقررات
امکان سفارش حضوری، اعلام تغییرات و یا تحویل این خدمات وجود ندارد.
متون و موارد ارسالی از سوی کارفرما از سوی مجری نهایی محاسبه شده و در صورت نیاز به ویرایش و یا تغییر آنها کارفرما موظف به پرداخت هزینه جداگانه برای این موارد می باشد.
قرار داد به صورت فایل PDF برای مشتری ارسال خواهد شد و ارسال آن به صورت فیزیکی (پیش و پس از امضا) وجود ندارد.
کارفرما موظف می باشد کلیه قوانین و مقرراتی که در سایت و صفحه خدمات تولید محتوای شبکه های اجتماعی آمده است را مطالعه کند. قوانین مندرج در این دو بخش برای تمامی سفارش ها الزامی بوده و سفارش به معنای پذیرش کلیه این قوانین و مقررات می باشد.
ارسال کد رنگ های مورد نیاز از سوی کارفرما اجباری بوده و ارسال تصویر برای این موضوع امکان پذیر نمی باشد.
این خدمات تنها شامل طراحی بوده و شامل انتشار و یا موارد دیگر نمی باشد.
کارفرما موظف است تغییرات و اطلاعات مورد نظر خود را به صورت روشن بیان نماید. صفات کیفی (زیبا، قشنگ، با کیفیت، شیک و موارد مشابه) در ارسال تغییرات مورد نیاز برای اتود ها و اطلاعات اولیه سفارش مورد قبول نمی باشند.
فایل نهایی تنها یکبار برای کارفرما ارسال خواهد شد و امکان ارسال مجدد و یا نگهداری فایل ها از سوی وجود ندارد.
در زمان طراحی تنها مواردی که به صورت دقیق در درخواست سفارش ارسال شده باشند طراحی می شوند و مجری موظف به طراحی و یا افزودن هیچ مورد دیگری که از سوی کارفرما در زمان ثبت سفارش اعلام نشده باشد نیست.
این قرار داد در تاریخ (بحروف) …………………………. در ۱۱ ماده در دو نسخه که هر یک به تنهایی اعتبار یکسان دارند تنظیم و به امضای …………………………… به سمت مجری و …………………………. به سمت كار فرما رسید.


شبکه‌های اجتماعی و مجازی توانسته‌اند در توسعه و پیشرفت یک کسب و کارها در جهان امروز نقش بسیار مهمی را ایفا کنند.

در این زمینه یکی از بزرگ‌ترین شبکه‌های اجتماعی و مجازی، اینستاگرام Instagram است.

افراد بسیار زیادی هستند که تمایل دارند وقت خود را در شبکه‌های اجتماعی مانند اینستاگرام بگذرانند، لذا اگر کسب و کاری بخواهد رشد چشمگیری داشته باشد، باید بتواند از این بستر بیشترین بهره را کسب کند.

با توجه به اینکه یکی از فاکتورهای مهم در زمینه فعالیت در شبکه اجتماعی اینستاگرام یا هر شبکه اجتماعی دیگری، نحوه و چگونگی تولید محتوا و خدمات تبلیغاتی شبکه‌های اجتماعی است.
پس می‌توان گفت: این فاکتور تعیین می‌کند که یک کسب و کار چگونه می‌تواند در این بستر موفق به جذب تعداد بیشتری از مشتریان، مخاطبان و علاقه‌مندان برای خواندن صفحات، پست‌ها و اخبار شود.

از طریق تولید محتوا در شبکه اجتماعی اینستاگرام میتوان باعث وفاداری بیشتر مشتریان فعلی و جذب مشتریان بالقوه شد.
اغلب مخاطبان از محتوای اینستاگرام برای یادگیری مطالب جدید استفاده می‌کنند و این امر تعامل بیشتر با کاربران میشود.

منظور از تولید محتوا در شبکه مجازی چیست؟

تولید محتوا شامل عکاسی، ویدئو، صوت و متن است و با برنامه‌ریزی درست و هدفمند منجر به جذب و علاقه‌مند نمودن کاربران برای خواندن مطالب صفحات شده که در نتیجه باعث گسترش و رونق کسب و کار می‌شود.

تولید محتوا در شبکه‌های مجازی با توجه به شناخت درست از مخاطبان و نیازهای آنها ممکن خواهد بود. لذا با توجه به محبوبیت شبکه‌های اجتماعی، افراد و کسب و کارها می‌توانند با استراتژی مناسب از این فرصت استفاده کرده و با تولید محتوای منحصربه‌فرد، توجه مخاطبان و مشتریان را به سمت خود جلب نمایند.

در دنیای امروزی "دیده شدن" یک سرمایه بزرگ برای هر مجموعه و هر فردی محسوب می‌شود و وجود محتوای مناسب در صفحات شبکه‌های مجازی کمک شایانی به شخصیت برند می‌نماید

هزینه و قیمت تولید محتوا در شبکه‌های چگونه محاسبه و تعیین می‌شود؟

در صورتی که کسب و کاری نوپا قصد داشته باشد از طریق شبکه‌های اجتماعی مانند اینستاگرام، لینکدین، فیسبوک مارکت پلیس و ... اقدام به بازاریابی و فروش محصولات و کالاهای خود نمایید، نیاز دارد نسبت به هزینه و نحوه تولید محتوای آگاهی و شناخت لازم را به دست آود.

قیمت و هزینه تولید محتوا بر اساس موارد زیر تعیین و محاسبه می‌شود:

استراتژی محتوا :

باید در نظر داشت که استراتژی تولید محتوا برای بازاریابی در شبکه‌های اجتماعی می‌تواند هزینه بیشتری را نسبت به تولید محتوای صرف داشته باشد.

کیفیت محتوا :

کیفیت محتوا بر قیمت و هزینه آن تأثیر گذار است؛ چرا که محتوای باکیفیت در فضای مجازی باعث تمایز کسب و کار نسبت به رقبا می‌شود. و نوع کیفیت تولید محتوا در تعیین هزینه نهایی آن تاثیرگذار است.

شناخت و آگاهی مخاطب برای محتوا :

قبل از اینکه شرکت تولید محتوا بخواهد برای هر کسب و کاری اقدام به تولید محتوا کند، میبایست نسبت به مخاطبان آن کسب و کار شناخت و اشراف کافی داشته باشد. بر این اساس هزینه و قیمت تولید محتوا پس از آگاهی از قشر و رده سنی مخاطب تعیین خواهد شد؛ برای مثال مخاطبان یک فروشگاه کیف و کفش با مخاطبان فروشگاه لوازم ساختمانی متفاوت‌است.

شرکت تولیدکننده محتوا :

شرکت‌هایی که در زمینه تولید محتوا فعالیت می‌کنند بر اساس خدماتی که به مشتریان خود ارائه می‌دهند، هزینه و قیمت تولید محتوا را محاسبه و تعیین می‌کنند. بنابراین می‌توان به وب‌سایت‌های مختلف در زمینه تولید محتوا مراجعه کرده و پس از مطالعه خدمات و بررسی هزینه‌ها اقدام به ثبت سفارش تولید محتوا نمود.

تخصص و تجربه در حوزه سئو محتوا :

اگر شرکت تولید محتوا در زمینه سئو محتوا دارای تخصص و تجربه باشد، قیمت تولید محتوا در اینستاگرام برای کسب و کار شما افزایش خواهد یافت. این شرکت‌ها به راحتی می‌توانند تشخیص دهند که چه نوع محتوایی در اینستاگرام می‌تواند برای کسب و کار شما مفید باشد.

تعداد محتوای درخواستی :

قبل از تعیین تعداد محتوای مورد نیاز می‌توان با متخصص مربوطه شرکت تولید محتوا مشورت و گفتگو کرده و بر اساس آن بسته‌ای مناسب با تعداد کافی پست در ماه انتخاب نمود.

تولید محتوا به صورت تصویری و کپشن‌های جالب و جذاب و همچنین بارگذاری آن به شیوه‌ای اصولی که می‌تواند در افزایش بازدید بیشتر توسط مخاطبان نقش داشته باشد، از جمله اصول مهم در بازاریابی شبکه‌های اجتماعی محسوب می‌شود و این راهکار می‌تواند بر هزینه و قیمت تولید محتوا تأثیرگذار باشد.