هنر تجلی بخش زیبایی آفریدگار است

نمونه قرارداد سئو وب‌ سایتاین موافقتنامه در تاریخ (بحروف) ................... فیمابین .................................................. به نشانی و شماره تماس ........................... كه از این پس كارفرما نامیده می‌شود از یك سو استدیو خانه عکس كه از این پس مجری نامیده می‌شود طبق مقررات و شرایطی كه در اسناد و مدارك این قرارداد درج شده است منعقد می‌گردد.

نام کارفرما: ........................................ نام نماينده: ........................
سمت : .................................. شماره همراه نماینده: ........................... آدرس ایمیل: ...........................
تبصره - نماینده معرفی شده از سمت کارفرما تام الاختیار می باشد و کلیه تاییدیه ها از طرف ایشان انجام می گردد.

ماده 1 ) موضوع قرارداد – بهینه سازی وب سایت
1-1 اجرای پروژه بهینه سازی وب سایت به آدرس اینترنتی ................................
2-1 بهینه سازی وب سایت مطابق با پکیج پروپوزال مندرج در پیوست 1 و کلمات کلیدی که پس از آنالیز برای کارفرما ارسال می گردد.
تبصره : کارفرما بایستی کلیه افراد دارای دسترسی به وب سایت را پس از مدت حداکثر دو روز از امضای قرارداد به مجری معرفی کند.

ماده 2 ) مدت زمان اجرای قراداد
2-1 مدت اجرای این قرارداد ................ ماه کاری بوده و زمان شروع آن از تاریخ واریز پیش پرداخت می باشد.
تبصره : مجری مکلف است طرح را در زمان پیش بینی شده اجرا نماید. تمدید مدت اجرای طرح تنها در صورتی مقدور است که مجری طرح دالیل و مدارك موجهی ارائه نماید و کارفرما رسیدگی الزم را انجام و عذر مجری را در خصوص تاخیر موجه تشخیص دهد.
2-2 به ازای هر روز تاخیر در ارائه اسناد و مدارك و وظایف از سوی کارفرما به مجری و یا پرداختی ها به مجری پس از 24 ساعت از امضای قرارداد، به تاریخ ارائه پروژه 7 روز کاری اضافه شده و 1 درصد به مبلغ نهایی ماهیانه قرارداد به صورت روزانه به عنوان ضرر و زیان افزوده خواهد شد.
2-3 به ازای 1 روز تاخیر مجری در خصوص اجرای این قرارداد 1 درصد از مبلغ ماهیانه سئو به صورت روزانه به عنوان ضررو زیان کسر میگردد.

ماده 3 ) مبلغ قرارداد و نحوه پرداخت
3-1 حق الزحمه مجری در قبال انجام ماده یکم در این قرارداد دریافت مبالغی ذیل به عنوان دستمزد خواهد بود.
3-2 هزینه بهینه سازی مبلغ ................ تومان)عدد( معادل ................ تومان )حروف( می باشد که نحوه پرداخت آن به شرح ذیل است:
تبصره : زمان شروع فرایند بهینه سازی از تاریخ واریز اولین پرداخت توسط کارفرما منظور خواهد شد.

ماده 4 ) تعهدات کار فرما
4-1 کارفرما موظف به رعایت قوانین رایانه ای و مقررات و مصوبات مربوطه می باشد.
4-2 تسلیم مطالب درخواست شده و دسترسی های مورد نیاز سئو به مجری و پرداخت مبلغ قرارداد.
4-3 هرگونه تغییر در مشخصات سیستمی و مفاد این قرارداد توسط کارفرما مستلزم موافقت کتبی مجری یا انعقاد الحاقیه قرارداد می باشد.
4-4 پل ارتباطی کارفرما با مجری در خصوص انجام پروژه از طریق ایمیل رسمی و پیام رسان واتساپ و تلگرام صورت خواهد پذیرفت.
4-5 مجری فقط دسترسی به هاست و دامنه وب سایت داشته و تمدید هاست و دامنه به عهده کارفرما میباشد.
4-6 در صورتی تحریم و یا مسدود شدن وب سایت با این نام دامنه بنا به قوانین کشور ایران مجری هیچ تعهدی در خصوص مبالغ واریزی و سئو وب سایت مربوطه نخواهد داشت و کلیه تبعات آن به عهده کارفرما می باشد و درصورت جایگزین شدن وب سایت جدید این قرارداد فسخ و قرارداد جدید با زمان و هزینه توافق شده منعقد می گردد.

ماده 5 ) تعهدات مجری
5-1 مجری متعهد میگردد مفاد این قرارداد که در ماده یکم منظور گردیده است را در زمان مشخص شده به اتمام برساند.
5-2 رعایت امانت و حفظ اموال و مدارکی که کارفرما در اختیار مجری قرار می دهد و استفاده بهینه از آن برای انجام موضوع قرار داد.
5-3 سئو در چهارچوب اصول و موازین علمی و الگوریتم های به روز (استاندارد اعالم شده از سوی شرکت گوگل و رسانه های مرجع)
5-4 ارائه گزارشات عملکرد سئو مورد نیاز در صورت نیاز برای کارفرما.
5-5 پل ارتباطی مجری با کارفرما در خصوص انجام پروژه از طریق ایمیل رسمی و پیام رسان توافق شده صورت خواهد پذیرفت.
5-6 ارائه راهکارهای الزم در خصوص رشد و توسعه وب سایت در جهت نتیجه گیری هر چه سریعتر ماده 1 قرارداد.
6-7 استفاده از روش های کاله سفید در خصوص بهینه سازی اصولی وب سایت.

ماده 6 ) فسخ قرارداد
هر یک از طرفین قرارداد میتواند با اعالم کتبی مبنی بر فسخ قرارداد و تشریح دالیل آن و با شرط موافقت طرف مقابل نسبت به فسخ قرارداد طبق شرایط ذیل اقدام نماید:
6-1 در صورت قصور مجری در اجرای فاز ماهانه در صورتی که به هیچ یک از تعهدات خود عمل نکرده باشد می بایست مبلغ ماهانه را به کارفرما عودت نماید و در صورتی که پیشرفت انجام پروژه 25 % ، 50 % ، 75 % باشد می بایست مبلغ باقیمانده آن را به کارفرما عودت نماید و یا از واریزی ماه بعد مجری در خصوص پرداختی های ماهانه کسر می گردد.
6-2 با توجه به این که پرداخت های ماه بعد کارفرما به مجری منوط به تایید فاز ماهانه جاری می باشد و همچنین پروسه بهینه سازی و دیجیتال مارکتینگ فعالیتی خدماتی است ؛ عودت وجه طبق بند فسخ 6-1 تنها منوط به فاز ماهانه می گردد و مبالغ ماه های گذشته عودت داده نخواهد شد.
6-3 در صورتی که کارفرما عملیات همچون دستکاری در سایت ، انجام تبلیغات آنالین بدون هماهنگی با مجری ، عملیات کاله سیاه ) جذب بازدید، بک لینک بدون هماهنگی ، از دسترس خارج نمودن سایت ، اضافه نمودن بخشی در سایت بدون هماهنگی با مجری ، واگذاری دسترسی سایت به هر نحوی به فرد یا شرکتی دیگر ، تغییر هاست سایت بدون هماهنگی ، تغییر آدرس وب سایت از http به https و بلعکس ( انجام دهد این حق برای مجری می باشد تا پروسه سئو را تا همان فاز متوقف و فسخ نماید و کارفرما حق هیچگونه اعتراضی در خصوص ماده 1 قرارداد نخواهد داشت.
6-4 پس از واریز وجه کارفرما به مجری در ابتدای فاز ماهانه پس از سپری شدن تنها 24 ساعت امکان عودت وجه کامل ماهانه و فسخ قرارداد امکان پذیر است و پس از این زمان تنها 50 درصد مبلغ ماهانه در صورتی که عملیاتی صورت نگرفته باشد عودت داده خواهد شد. عودت وجه طی بازه زمانی 7 روز تا 15 روز توسط مجری صورت خواهد پذیرفت.

ماده 7 ) فورس ماژور
7-1 هرگاه اجرای تعهدات مندرج در این قرارداد به سبب بروز یکی از مصادیق قوه قهریه از قبیل سیل، زلزله,آتش سوزی،برف و بارانی که منجر به اختالال کاری گردد، جنگ و قطعی اینترنت سراسری، تحریم ، بیماری و اعیاد و ارتحال و هر موضوعی که باعث اختالل گردد، نه تنها برای هر یکاز طرفین بلکه برای هر شخص حقیقی یا حقوقی دیگر نیز غیرممکن شود طرفین میتوانند با اعالم کتبی، طی مدت مشخص، مدت قرارداد را افزایش داده و یا آن را فسخ نمایند. در صورت فسخ قرارداد بعلت فورس ماژور، طرفین قرارداد هیچگونه ادعایی از جمله ادعای خسارت و رد و بدل نمودن هزینه نسبت به یکدیگر نخواهند داشت.
7-2 ایام تعطیالت رسمی و تعطیالت بنا به دالیل فورس ماژور نیز به زمان پروسه انجام بهینه سازی این قرارداد می‌افزاید.

ماده 8 ) حق واگذاری
1 مجری بدون ارائه دالیل موجه به هیچ وجه بدون جلب موافقت کتبی (کارفرما) حق واگذاری تمام یا قسمتی از قرارداد را به مؤسسات دیگر ندارد، در صورت انجام این امر، قرارداد به خودی خود فسخ شده تلقی میگردد. همچنین عکس این عمل نیز از طرف کارفرما منجر به فسخ قرارداد خواهد شد.

ماده 9 ) سایر شرایط
9-2 پشتیبانی سئو وب سایت پس از انجام ماده 1 این قرارداد تنها 30 روز می باشد.
9-2 پس از یک ماه پشتیبانی رایگان سئو در صورت تمایل کارفرما به پشتیبانی توسط تیم مجری قرارداد پشتیبانی با رقم قرارداد به صورت ماهانه به مجری پرداخت می‌گردد.
9-3 در صورتی که اجرای پشتیبانی بند 9-2 ماده 9 این قرارداد و اتمام سال نخست پشتیبانی سئو جهت تمدید قرارداد پشتیبانی 20 درصد به رقم ساالنه افزوده خواهد شد.
9-4 در صورتی که کارفرما تمایل داشته باشد زمان نتیجه گیری و رشد سری کلمات کلیدی را افزایش دهد با هماهنگی مدل تبلیغاتی با مجری می‌تواند تبلیغات و خدمات بازاریابی دیجیتال خود را برای وب سایت با هزینه خود کارفرما انجام دهد.

این قرار داد در تاریخ (بحروف) ............................... در 9 ماده در دو نسخه  که هر یک به تنهایی اعتبار یکسان دارند تنظیم و به امضای ................................... به سمت مجری و ................................ به سمت كار فرما رسید.


در این بخش، قصد داریم انواع مختلف سئو را که برای عقد یک قرارداد سئو مطلوب نیاز است، با یکدیگر بررسی کنیم. یک کارشناس سئو حرفه‌ای قادر است انواع مختلف سئو را اجرا کند. انواع متعددی از سئو وجود دارد و گاهی اوقات کارفرما ممکن است فقط در یکی از زمینه‌های سئو به کمک کارشناس سئو نیاز داشته باشد. با این حال، امروزه به دلیل به‌روزرسانی مداوم معیارها و الگوریتم‌های گوگل، هر وب‌سایتی به صورت دائمی نیاز دارد تا با یک یا چند کارشناس سئو همکاری کند.

تمرکز بر سئو تکنیکال در قرارداد

یک کارشناس سئو در بخش تکنیکال باید توانایی بهینه‌سازی تمامی کدهای وب‌سایت را داشته باشد و آنها را با معیارهای گوگل هماهنگ کند. خدماتی مانند افزایش سرعت بارگذاری سایت و ایجاد نقشه سایت و ... در این دسته قرار دارند و البته جزئیات دقیق این موارد باید در زمان عقد قرارداد سئو مشخص شوند.

لازم به ذکر است که سئو تکنیکال ساده‌ترین نوع سئو است و تنها باید یک بار در هر شش ماه یا یک سال انجام شود. در ابتدای کار، تمام وب‌سایت‌ها به یک کارشناس سئو تکنیکال نیاز دارند و این به این معناست که عقد قرارداد سئو در این زمینه به صورت تضمینی و تکنیکال از سودآورترین و راحت‌ترین انواع سئو است.

سئو On-Page یا سئو داخلی

سئو On-Page به فعالیت‌های مرتبط با طراحی گرافیکی، تجربه کاربری و تولید محتوا درون خود وب‌سایت اشاره دارد و می‌تواند در قرارداد سئو در نظر گرفته شود. به عنوان مثال، ممکن است در قرارداد ذکر شود که کارشناس سئو ملزم به تولید محتوا برای بهینه‌سازی سئو هم باشد. در واقعیت، دانشی که در آموزش سئو به دست می‌آید، به شما در این مرحله کمک می‌کند تا در قرارداد سئو بهتری داشته باشید.

سئو Off-Page یا سئو خارجی

سئو Off-Page به فعالیت‌های مرتبط با وب‌سایت خارجی از جمله تبلیغ در سایت‌ها یا شبکه‌های اجتماعی دیگر اشاره دارد که ممکن است در قرارداد سئو ذکر شوند. این سئو خارجی ممکن است شامل ایجاد لینک‌های خارجی یا تبلیغات بزرگ در وب‌سایت‌های دیگر شود. همچنین برای دستیابی به اهداف سئوی وب‌سایت، نیاز به خرید بک‌ لینک وجود دارد و هزینه‌های مرتبط با آن باید در قرارداد ذکر شوند.

موارد مرتبط با خرید رپورتاژ آگهی در قرارداد سئو

در زمان عقد قرارداد، ممکن است یک بند به نام درج و خرید رپورتاژ آگهی وجود داشته باشد. رپورتاژ آگهی به معنای تبلیغ سایت شما به صورت غیرمستقیم و در متن یا محتوا در سایت‌های خبری معتبر است که به بهبود رتبه سئو و برندینگ وب‌سایت شما کمک می‌کند. کارفرما می‌تواند این مورد را به کارشناس سئو خود واگذار کند.

باید به یاد داشت که اگر این موارد در قرارداد سئو در نظر گرفته نشود، در اجرای آن و زمانی که نیاز به خرید رپورتاژ آگهی یا خرید بک لینک دارید، مشکلاتی به وجود خواهد آمد. احتمالاً کارفرما همکاری لازم برای خرید و هزینه‌دهی در این زمینه را انجام نخواهد داد و شما باید یا هزینه‌های مرتبط با خرید رپورتاژ آگهی و بک لینک خارجی را از جیب خودتان تامین کنید یا اصلاً از این امکانات استفاده نکنید.

سئو محلی یا لوکال را در قرارداد سئو در نظر بگیرید

در بسیاری از موارد، یک کسب و کار قصد دارد که در یک مکان خاص فعالیت کند. در اینجا سئو محلی یا لوکال به کمک یک کارشناس سئو می‌آید. با عقد قرارداد سئو محلی و تعیین زمینه فعالیت، کارشناس سئو متناسب با مکان و با به کارگیری کلمات کلیدی مرتبط، بهینه‌سازی می‌کند.

به عنوان مثال، می‌توان به کارشناس سئو گفت که محدوده فعالیت شرکت در شهر اصفهان است. در این صورت کارشناس سئو با ایجاد کلمات کلیدی حاوی نام "اصفهان" یا ثبت آدرس کسب و کار در گوگل، وب‌سایت را در جستجوهای محلی نمایش می‌دهد. همچنین ممکن است برای تبلیغات گوگل در کلمات کلیدی مرتبط با "اصفهان" نیز استفاده شود تا ترافیک وب‌سایت در این شهر افزایش یابد.