هنر تجلی بخش زیبایی آفریدگار است

نمونه قرارداد ساخت تيزر تبليغاتی | فیلم صنعتیاین موافقتنامه در تاریخ (بحروف) ................... فیمابین .................................................. به نشانی و شماره تماس ........................... كه از این پس كارفرما نامیده می‌شود از یك سو استدیو خانه عکس كه از این پس مجری نامیده می‌شود طبق مقررات و شرایطی كه در اسناد و مدارك این قرارداد درج شده است منعقد می‌گردد.

نام کارفرما: ........................................ نام نماينده: ........................
سمت : .................................. شماره همراه نماینده: ........................... آدرس ایمیل: ...........................
تبصره - نماینده معرفی شده از سمت کارفرما تام الاختیار می باشد و کلیه تاییدیه ها از طرف ایشان انجام می گردد.

ماده 1) موضوع قرارداد و شرح خدمات مجری
ساخت ............. تيزر تبليغاتي در يك نسخه و در قطع DVD Full HD 4k
زمان تيزر .................................... ثانيه مي باشد.
ساختار تيزر بصورت انيميشن رئال تلفيقي به صورت تك نسخه اي سريالي مي باشد.
تيزر در سه فاز اصلي و به شرح ذيل توليد خواهد شد.
فاز اول: ايده پردازي و طراحي داستان كلي تيزر
فاز دوم: طراحي و برنامه ريزي پيش توليد كه شامل مشخص كردن بازيگران، گوينده، لوكيشن و جزئيات تيزر، دكوپاژ و استوری بورد مي باشد.
فاز سوم: تدوين و صداگذاري با صداي گوينده مورد تائيد کارفرما با استفاده از موزيك (موزیک آرشيوي موزيك ساخته شده )

ماده 2) مدت قرارداد
مدت اين قرارداد ..................................... روز مي باشد كه از تاريخ ........................................ آغاز خواهد شد.
تبصره 1: در صورت تاخير در پرداخت مبالغ قرارداد توسط کارفرما، زمان تحويل موضوع قرارداد با توجه به تاخير ايجاد شده افزايش مي يابد و کارفرما حق هيچگونه اعتراضي را ندارد.

ماده 3) مبلغ قرارداد مبلغ قرارداد: .......................................... ریال بدون مالیات بر ارزش افزوده می‌باشد.
مبلغ 50% قرارداد به عنوان پيش پرداخت.
مبلغ 50% نیز پس از تحويل كامل موضوع قرارداد در تاريخ ........................................ .

ماده 4) جريمه تاخير
جريمه تاخير غير مجاز براي هر روز مبلغ يك در هزار مبلغ كل قرارداد مي باشد. هر گاه مجری به هر يك از تعهدات مندرج در قرارداد در مدت مقرر يا در مدت تمديدي انجام ندهد، از مطالبات مجری كسر خواهد شد. بديهي است تاخيرات ناشي از عوامل غير مترقبه بمدت قرارداد اضافه خواهد کرد.

ماده 5) تعهدات مجری
كليه هزينه هاي مربوط به ساخت فيلم و تجهيزات مورد نياز فني به عهده مجری خواهد بود.
مجری متعهد مي گردد پس از هماهنگي با نماينده کارفرما و انجام مراحل مطالعاتي، برنامه ريزي انجام موضوع قرارداد را به تائيد کارفرما برساند.
مجری متعهد می‌شود كه موضوع قرارداد را به نحو مطلوب و در چهار چوب توافقات به عمل آمده انجام دهد.
مجری متعهد مي گردد در حفظ و نگهداري تصاوير و متريال داده شده از سوي کارفرما نهايت دقت و امانت داري را رعايت نمايد.
تبصره: در صورتيكه پس از پايان فاز اول توليد، ايده ها و طرحهاي ارائه شده توسط مجری مورد تائيد کارفرما قرارنگیرد، مبلغ پیش پرداخت مسترد نخواهد شد.

ماده 6) تعهدات کارفرما
کارفرما متعهد مي گردد پس از پايان فاز يك و دريافت اطلاعات و ايده هاي مجری، حداكثر ظرف مدت 48 ساعت تائيديه، اصلاحيه و يا انصراف قطعي خود را صادر نموده و به مجری تحويل نمايد.
کارفرما متعهد مي گردد كه كليه اطلاعات لازم جهت تهيه متن و سناريو فيلم پيشنهادات و نظرات قطعي خود را قبل از شروع توليد به صورت مكتوب به مجری ارائه نمايد و در حين انجام مراحل توليد در زمان هاي مورد نياز همكاري هاي مناسب و سريع را با مجری داشته باشد تا در تاريخ تحويل موضوع قرارداد تاخيري صورت نگيرد.
کارفرما متعهد مي گردد كه مبالغ ذكر شده در اين قرارداد را مطابق با ماده 3 پرداخت نمايد تا مجری جهت انجام موضوع قرارداد با مشكل مواجه نگردد.
کارفرما متعهد مي گردد هنگام دريافت ماده 1 قرارداد در زمان مقرر شده، رسيد دريافت موضوع قرارداد و يا اعتراض خود را به صورت مكتوب صادر كرده و به مجری تحويل نمايد در غير اين صورت ظرف مدت 10 روز پس از پايان قرارداد، موضوع قرارداد تحويل شده محسوب مي گردد و کارفرما حق هيچ گونه اعتراضي را نخواهد داشت.
کارفرما متعهد مي گردد از فيلم توليد شده طبق موازين و قوانين نظام جمهوري اسلامي ايران استفاده نمايد، در غير اين صورت كليه عواقب ناشي از آن را بپذيرد.

ماده 7) نماينده کارفرما و مجری
کارفرما به منظور وحدت رويه در مراحل مختلف اجراي قرارداد يك نفر را به عنوان نماينده تام الاختيار در اين قرارداد بصورت کتبی به مجری معرفي مي نمايد.
نماينده کارفرما ناظر بر حسن اجراي قرارداد و منعكس كننده كليه نظرات فني و هنري کارفرما بوده و كليه مذاكرات و مكاتبات في مابين در طول اجرا و در مراحل مختلف توسط وي صورت خواهد گرفت.
مجری موظف است حداكثر ظرف مدت 10 روز پس از عقد قرارداد، يك نفر نماينده به عنوان مسئول هماهنگي و در صورت نياز يك نفر به عنوان مدير پروژه به کارفرما معرفي نمايد.

ماده 8) فورس ماژور
درموارد فورس ماژور بروز شرایط اضطراری، مانند جنگ اعلام شده یا نشده، اعتصاب های عمومی، شیوع بیماری های واگیردار، زلزله، سیل و طغیان های غیر عادی، خشکسالی های بی سابقه و همچنین آتش سوزی های دامنه دار، طوفان و حوادث مشابه به ترتیب زیر عمل خواهد شد:
هر گاه بروز شرایط اضطراری انجام قرارداد حاضر را برای یکی از دو طرف غیر ممکن سازد، می تواند پایان قرارداد را به طرف دیگر اعلام نماید.
هر گاه بروز شرایط اضطراری گذرا باشد و ادامه قرارداد به طور موقت امکان پذیر نباشد، مطابق ماده تعلیق، عمل میشود.

ماده 9) فسخ قرارداد
قرار داد از نوع لازم تلقی شده و تنها در مورد زیر قابل فسخ می باشد.
1- قصور مجری در تحویل به هنگام کار. که در این صورت قرارداد می تواند از سوی کارفرما فسخ شود به شرط آن که کلیه هزینه کار انجام شده از سوی کارفرما با کسر خسارات احتمالی به مجری پرداخت شود و در مقابل مجری نیز موظف به تحویل کلیه اطلاعات و کارهای انجام شده به کارفرما می باشد.
2- توافق طرفین قرارداد.
تبصره - فسخ قرار با اخطار کتبی یک هفته ای از سوی طرفین ممکن خواهد بود.


ماده 10) تمدید قرارداد
تمدید این قرارداد مجاز می باشد.

ماده 11) سلب حق واگذاري
مجری بدون اجازه كتبي کارفرما حق واگذاري كلي و جزئي تعهدات خود در قبال قرارداد را به شخص حقيقي يا حقوقي ديگري را ندارد.
تبصره: بديهي است حفظ كيفيت و شرايط توليد فيلم مستلزم استفاده از پرسنل متخصص ثابت و پيماني خواهد بود، لذا سلب حق واگذاري شامل عوامل و دست اندركاران توليد فيلم نخواهد بود.

ماده 12) حل اختلاف
در صورت بروز اختلاف فی ما بین طرفین قرارداد، در صورتی که توافقی در مذاکرات حاصل نشد، شورای عالی انفورماتیک به عنوان مرجع رفع اختلاف مقرر گردیده است.
تبصره 1- در صورتی که از لحاظ حقوقی شورای عالی انفورماتیک صلاحیت رسیدگی به مورد موجب اختلاف را نداشته باشد، مورد از طریق مراجع ذی صلاح قضایی پیگیری می‌گردد.


این قرار داد در تاریخ (بحروف) ............................... در 12 ماده در دو نسخه  که هر یک به تنهایی اعتبار یکسان دارند تنظیم و به امضای ................................... به سمت مجری و ................................ به سمت كار فرما رسید.