تعرفه چاپ بدلیل متغیر بودن فاکتورهای چاپی اعم از تعرفه دور چاپ هر دستگاه، جنس کاغذ، تعداد فرم‌های رنگی، ابعاد، روکش‌ها و ... قبل از ارسال به چاپخانه اعلام میگردد که در صورت تایید کارفرما و پس از طی مراحل مالی انجام خواهد شد.
درصورت تمایل کارفرما منبی بر حضور ناظر چاپ 20% به تعرفه‌ نهایی چاپ اضافه میگردد که در اینصورت مسئولیت کیفیت چاپ به عهده خانه عکس و طرح خواهد بود.
بدیهی است که فرم‌ها قبل از چاپ میبایست توسط کارفرما تایید و از جهت غلط‌های احتمالی املائی و انشایی و موادری از این دست بررسی گردند.

تمامی فرم‌ها اعم از ست اداری، بروشور لتی، کاتالوگ‌ها و ... شیت اختصاصی چاپ خواهند شد. در فرمت‌های عمومی چاپ صحیح رنگ‌ها حتی با کد رنگ صحیح امکان پذیر نیست.