کمک به موسسه خیریه بهنام دهش پورموسسه خیریه بهنام دهش پور


تعرفه چاپ بدلیل متغیر بودن فاکتورهای چاپی اعم از تعرفه دور چاپ هر دستگاه، جنس کاغذ، تعداد فرم‌های رنگی، ابعاد، روکش‌ها و ... قبل از ارسال به چاپخانه اعلام میگردد که در صورت تایید کارفرما و پس از طی مراحل مالی انجام خواهد شد.
درصورت تمایل کارفرما منبی بر حضور ناظر چاپ 20% به تعرفه‌ نهایی چاپ اضافه میگردد که در اینصورت مسئولیت کیفیت چاپ به عهده خانه عکس و طرح خواهد بود.
بدیهی است که فرم‌ها قبل از چاپ میبایست توسط کارفرما تایید و از جهت غلط‌های احتمالی املائی و انشایی و موادری از این دست بررسی گردند.

تمامی فرم‌ها اعم از ست اداری، بروشور لتی، کاتالوگ‌ها و ... شیت اختصاصی چاپ خواهند شد. در فرمت‌های عمومی چاپ صحیح رنگ‌ها حتی با کد رنگ صحیح امکان پذیر نیست.


،

Go to top
logo designbrochure design catalogue designadvertising design officeset, branding designindustrial photography